OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
poszukuje osób zainteresowanych pracą w ramach umowy zlecenia

wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej z siedzibą przy ul.Poznańskiej 2.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:

– na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

– na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą

albo

– na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

b) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

c) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,

b) posiadać zdolności animacyjne,

c) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

d) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje pracę w godzinach popołudniowych:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

c) współpraca z instytucjami (m.in. Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),

d) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,

e) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,

f) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres bok@kudowa.pl–  do dnia 30.06.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta  w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 w Biurze Obsługi Klienta.

Dodatkowe informacje:
Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Oraz

„Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych zawartej w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, e- mail: kudowa@kudowa.pl
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  1. W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

– drogą elektroniczną na adres: iod@kudowa.pl

  1. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji.
  4. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  5. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta