ZARZĄDZENIE Nr   0050.60.2021

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia  30 marca 2021 roku

w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych

Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 13 oraz art. 16 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ),  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku podmiotom wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
  2. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

Wysokość przyznanych dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia wynosi  172.500,00 zł.

 

§ 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/, na stronie internetowej  www.kudowa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 – WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2021 ROKU

Załącznik nr 2 – wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych