Przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w sklepach i restauracjach przypominamy, że wraz z końcem roku niektórym z Państwa upływa termin ważności wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę sprawdzić swoje zezwolenia, w przypadku kiedy ich termin upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku i chęcią kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych należy odpowiednio wcześniej zwrócić się z wnioskiem o wydanie nowych zezwoleń. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.kudowa.pl pod linkiem:

Pliki do pobrania

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt do sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.).

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta  w  Biurze Obsługi Klienta pok. 5, w celu weryfikacji poprawności składanych dokumentów można zgłosić się do pok. 26 na II piętrze.

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy sprzedawali napoje alkoholowe w 2020 roku o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz dokonaniu płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia i opłacenia  I raty opłaty mija 31.01.2021 roku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

  • w terminie do 31 stycznia 2021 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30 % rocznej opłaty podstawowej,
  • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2021 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

Ważną kwestią jest informacja, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn opisanych powyżej, może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu. 

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych dostępny jest na stronie www.kudowa.pl pod linkiem:  https://kudowa.pl/urzad/pliki-pobrania/#sna