Kudowa-Zdrój 22.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020  r. poz.1990)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

  drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Słone 80

Lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w wolnostojącej zabudowie, trzy  kondygnacje, podpiwniczenie  częściowe, strefa pośrednia miasta, składającego się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, o pow.  20,40 m2  oraz  pomieszczenia przynależnego  do  lokalu w  budynku  gospodarczym o pow. 6,10 m2 wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 7,70%,  przy ul. Słone 80,  w  obrębie  Słone, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer 363/3, Am-12, o  pow. 617 m2, księga wieczysta nr SW1K/00073016/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewania brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne (zawilgocone). Okna z PCV. Drzwi płytowe, podłoga pokryta wykładziną PCV. Lokal do kapitalnego remontu, wc wspólne na korytarzu. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnym Miejskiej Gminy Kłodzko Sp. z o. o  ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko.

CENA WYWOŁAWCZA  38 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 33 861,80 zł, cena  udziału w  prawie  własności 4 138,20 zł. Przetarg odbędzie się  29.01.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej t.j 7 600,00 zł  w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  25.01.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  12.02.2021 r.

Pierwszy przetarg  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony  na dzień  09.12.2020 r.

 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim,  a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (orginał)

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego(orginał).

Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.