Kudowa-Zdrój 04.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 )  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na  II piętrze w budynku przy  ul. Zdrojowej 42

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, cztery  kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem, na II piętrze, strefa pośrednia miasta, składa się z 1 pokoju , kuchni, łazienki z wc, o pow.  24,62 m2  wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 3,00%,  przy ul. Zdrojowej 42,  w  obrębie  Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer 221, Am-9, o  pow. 325 m2, księga wieczysta nr SW1K/00042496/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewania brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Okna drewniane  do wymiany. Drzwi płytowe, malowane  farbą. Lokal do kapitalnego remontu, nad pomieszczeniem kuchni, łazienki i częściowo pokoju antresola, pokój prowizorycznie  przedzielony ścianką. Zarząd budynkiem sprawuje INWESTPARTNER Iwona Gałuszka, ul. Bohaterów Getta 10A, 57-300 Kłodzko. Ponadto, informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa   przy  ul. Zdrojowej 42, zaciągnęła  kredyt  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na  okres 180 miesięcy, w wysokości  150 000,00 zł w  celu  częściowego sfinalizowania inwestycji – remontu dachu. Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej nr  8/20113 z dnia 10 .04.2013 r.  Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na  nabyty lokal.

CENA WYWOŁAWCZA  65 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 63 583,00 zł, cena  udziału w  prawie  własności 1 417,00 zł.

Przetarg odbędzie się  08.01.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w  wysokości 20% ceny wywoławczej  (tj. 13 000,00 zł)  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  04.01.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  25.01.2021 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.