Kudowa-Zdrój 06.11.2020r.

 

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 65 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości gruntowych:

 

 1. Opis nieruchomości:

 

 1. Działka nr 32 (AM-2) o pow. 1963 m2 położona w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod F-RDL-1 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia funkcji tymczasowych. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia, graniczy bezpośrednio z  potokiem, który oddziela ją od drogi  W celu komunikacji z drogą publiczną wymagana jest budowa mostu po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka jest nieuzbrojona, jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

 

 1. Działka nr 33 (AM-2) o pow. 3254 m2 położona w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O4-RDL-3 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia funkcji tymczasowych. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka jest nieuzbrojona, jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Działka nr 34 (AM-2) o pow. 6457 m2 położona w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O4-RDL- 3 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia funkcji tymczasowych. Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia zadrzewiona i zakrzewiona, nieuzbrojona, część  gruntu jest pokryta wodami stojącymi. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Działka nr 36 (AM-2) o pow. 3152 m2 położona w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O4-RDL-3 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia  funkcji tymczasowych. Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka jest nieuzbrojona, o kształcie wielokąta, o zróżnicowanym stopniu nachylenia, jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka graniczy z gruntową drogą gminną.

 

 1. Działka nr 38/2 (AM-2) o pow. 7518 m2 położona w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O4-RDL-3 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia funkcji tymczasowych. Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia zadrzewiona i zakrzewiona, nieuzbrojona, graniczy z potokiem. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Działka nr 43 (AM-2) o pow. 1662 m2 położona w Gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O4-RDL-4 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia  funkcji tymczasowych. Księga wieczysta nr SW1K/00085488/2. Działka stanowi teren leśny Ls zgodnie z ewidencją  gruntów,  jest o kształcie wielokąta, o zróżnicowanym stopniu nachylenia, jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej. Działka w uproszczonym planie urządzania  lasu przeznaczona  jest  pod las.

 

 

 

 

 

 

 1. Działka nr 263 (AM-10) o pow. 608 m2 położona w Gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Pstrążna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod O5-RDL-1 – dolesienie, użytkowanie istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia  funkcji tymczasowych, ulice wydzielone liniami rozgraniczającymi bez  oznaczenia. Księga wieczysta nr SW1K/00082855/5. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia zadrzewiona i zakrzewiona, Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Działka nr 271 (AM-10) o pow. 915 m2 położona w Gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Pstrążna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój działka przeznaczona jest pod  I – Park Gór Stołowych RL-lasy. Księga wieczysta nr SW1K/00082962/8. Działka jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia, Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Cena wywoławcza oraz wadium zostały ustalone dla poszczególnych działek:
 2. Dla działki nr 32:
 • cena wywoławcza wynosi 3 900,00zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 33:
 • cena wywoławcza wynosi 8 400,00zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 1680,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 34:
 • cena wywoławcza wynosi 16 200,00zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) zwolniony z  podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 3 240,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 36:
 • cena wywoławcza wynosi 6 300,00zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 1 260,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt  złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 38/2:
 • cena wywoławcza wynosi 14 900,00zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset  złotych 00/100) zwolniony z  podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 2 980,00zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 43:
 • cena wywoławcza wynosi 4 970,00zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 994,00zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
 1. Dla działki nr 263:
 • cena wywoławcza wynosi 1 600,00zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100).
 1. Dla działki nr 271:
 • cena wywoławcza wynosi 540,00zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) zwolniony z podatku VAT,
 • wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 108,00zł (słownie: sto osiem złotych 00/100).

 

III. Przetarg na zbycie  opisanych w pkt. I działek odbędzie się w dniu 11.12.2020 r. w pokoju nr 13              w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24:

 

 1. godz. 9:00 dla działki nr 32,
 2. godz. 9:15 dla działki nr 33,
 3. godz. 9:30 dla  działki nr 34,
 4. godz. 9:45 dla działki nr 36,
 5. godz. 10:00 dla działki nr 38/2,
 6. godz. 10:15 dla działki nr 43,
 7. godz. 10:30 dla działki nr 263,
 8. godz. 10:45 dla działki nr 271.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w określonej w pkt. II wysokość, w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia  Kudowa-Zdrój najpóźniej do 07.12.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

 

 1. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.

 

 1. VI. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;                               w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 

VII. Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Zgodnie z art. 37A ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 poz. 1463)  – w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

 

Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

 

 1. Termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży przy uwzględnieniu zapłaconej kwoty wadium w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o  niewykonaniu  prawa  pierwokupu.

 

 1. Termin zawarcia umowy przenoszącej tytuł do nieruchomości na kupującego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania informacji o niewykonaniu  prawa  pierwokupu.

 

XII. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.

 

XIII.  Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny.

 

XIV. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pokój nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.