29 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293. ze zm.) i art. 30, 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju i uchwałą nr VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 06 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 13, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kudowa@kudowa.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016, s.1) – informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kudowa -Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw – kontakt tel. 796 779 262, e-mail: iod@kudowa.pl lub na piśmie na adres Administratora danych.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.).
  • Podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz innym podmiotom, usługodawcom wykonujących zadana na zlecenie Administratora na podstawie stosownych umów.
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).
  • W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8 ustawy z dnia 27 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.).
  • Podanie danych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
  • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój