Kudowa-Zdrój 12-08-2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-16), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 496/1 o pow. 230 m2, zabudowanej murowanym budynkiem niemieszkalnym (szalety) o powierzchni zabudowy 37 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą toalet publicznych. Dojście do działki nr 496/1 obręb Słone (AM-16) stanowi działka nr 491/4 obręb Słone (AM-16). Lokal w ciągłej eksploatacji do końca kwietnia 2020 r. – nie wymaga wkładu własnego do rozpoczęcia działalności.
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest zawrzeć umowę i ponosić koszty za: wywóz nieczystości stałych, dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, a także opłacać podatek od nieruchomości oraz ubezpieczyć nieruchomość.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 200,00 zł.
Wylicytowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się 16-09-2020 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 11-09-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.