“Moja Woda”

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. ruszył nabór wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do programu „Moja Woda”.

Można uzyskać do 5 tys. zł dotacji (do 80% poniesionych kosztów) na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji takich jak:
• przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego
• instalacje rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
• elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Okres kwalifikowalności wydatków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NALEŻY:
1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.fos.wroc.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie znajdujący się w zakładce “Oferty Funduszu” po lewej stronie w Menu Portalu”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do oddziału Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

• 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8, w godzinach 8:00-15:00.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.