Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
powszechnego spisu rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z dnia 10 września 2019r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza zobowiązany jest odbyć szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 15 lipca 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenia kandydatury (załącznik nr 1) z podaniem:
  – imienia i nazwiska,
  – adresu zamieszkania,
  – telefonu,
  – adresu email
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (załącznik nr 2).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem: ,,Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).