XXI Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

O G Ł O S Z E N I E – XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Odczytanie i podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji Festiwalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego.
 4. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój w konkursie o nazwie „Mój dom na medal”.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XIX/20 z dnia 27.03.2020 r. i nr XX/20 z dnia 4.06.2020r.
 6. Raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok,
  2. udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
  4. zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
  5. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój,
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.”,
  7. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok,
  8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”,
  9. uchylenia uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal ”,
  10. zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa–Zdrój,
  11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna,
  12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa- Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna,
  13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna,
  14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna,
  15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój.
  16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.
  17. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.
  18. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
  19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
  20. Interpelacje i zapytania radnych.
  21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  22. Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
  23. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy–Zdroju