Kudowa-Zdrój 02.06.2020r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonych w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Bukowina (AM-1), oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 o łącznej powierzchni 12,8210 ha (w tym PsV-12,5020 ha, PsVI-0,3190 ha), z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotowe nieruchomości obciążone są umową dzierżawy do dnia 31-07-2020 r.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 07-08-2020 r. do dnia 31-10-2022 r..

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2518,40 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2020 r. w pokoju nr 13 o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 503,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 14.07.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń. Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.