Raport o stanie gminy 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 15 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja
2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019. Zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie zmieniające Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz publikacji na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA O DEBACIE W SPRAWIE RAPORTU O STANIE GMINY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja 2020 r. został przedstawiony raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój odbędzie się 30 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca. 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, a także w Biurze Obsługi Klienta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Raport o stanie gminy na 2019 rok

Raport

Zgłoszenie mieszkańca do debaty

Zgłoszenie (PDF)