Kudowa-Zdrój 30.04.2020r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 7/25 (Am-1) o pow. 483 m2,, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój z przeznaczeniem pod zabudowę śródmiejską (usługi śródmiejskie, hotele, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo), usługi zdrowia, (szpitale, przychodnie, sanatoria); dopuszcza się inne funkcje (dopuszcza się wszystkie rodzaje funkcji spełniających ustalenia ogólne dla strefy miejskiej A) pod warunkiem pozostawienia w parterze funkcji usługowej. Księga wieczysta nr SW1K/00083376/0. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka nie posiada uzbrojenia. Położona jest w terenie płaskim, użytkowana jest jako ogród przydomowy, częściowo ogrodzona. Istnieje możliwość wpięcia do sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej przebiegającej w ulicy Fryderyka Chopina. Działka jest wolna od zadłużeń. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, której termin obowiązywania upływa z dniem 31.10.2020 r. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza 72 700,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. w pokoju nr 13 o godz. 9:30 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 14 540,00 zł w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 01.06.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 19.06.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

  • w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.