Kudowa-Zdrój 03.02.2020 r.

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 109 (Am-6) i nr 110/3 (AM-6), o łącznej pow. 1184 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego, rolno – przemysłowe itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy H1), 05 KD V, Z 1/2 – istn. przebieg drogi krajowej nr 387 (część ulicy 1 Maja i “droga 100 zakrętów” w PNGS do granicy miasta z m. i gm. Radków); 5 ha (przekrój uliczny), 10 ha (przekrój drogowy). Księga wieczysta nr SW1K/00083343/0. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (asfaltowej ul. 1 Maja), jest niezabudowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona. Dojazd do nieruchomości jest utrudniony ze względu na ukształtowanie terenu poprzez położenia działek poniżej drogi, w celu komunikacji z drogą publiczną wymagana jest budowa zjazdu po uzyskaniu stosownych pozwoleń przez nabywcę. Działka gruntu posiada dostęp do pełnego uzbrojenia – na terenie nieruchomości znajduje się słup elektroenergetyczny sieć kanalizacyjna, oraz sieć gazowa. Sieć wodociągowa jest w drodze publicznej od strony działki.Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

CENA WYWOŁAWCZA 135 000,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się 12.03.2020 r. o godz. 09:30 pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 06.03.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 25.03.2020 r.

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

  • w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.