Kudowa-Zdrój 03.02.2020 r.

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 (pustostanu), położonego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zwartej zabudowie, dwie kondygnacje, bez podpiwniczenia, strefa centralna miasta, składającego się z 1 pomieszczenia , o pow. 32,50 m2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 4,63 %, przy ul. Zdrojowej 33A, w obrębie Stary Zdrój, Gmina Kudowa-Zdrój, działka numer 40/2, Am-2, o pow. 1280 m2, księga wieczysta nr SW1K/00061298/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w niesprawną instalację elektryczną, ogrzewania brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne (nierówne, zawilgocone, zagrzybione). Okien brak. Drzwi dwuskrzydłowe drewniane, posadzka betonowa spękana i zawilgocona. Stan techniczny zły. Lokal do kapitalnego remontu. Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zdrojowej 33A, zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na okres 180 miesięcy, w wysokości 62 000,00 zł w celu sfinalizowania inwestycji – remontu dachu i instalacji gazowej Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 33A nr 11/2010 z dnia 7.10.2010r. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na nabyty lokal. Zarząd budynkiem sprawuje INVESTPARTNER, Iwona Gałuszka ul. Bohaterów Getta 10A, 57-300 Kłodzko.

CENA WYWOŁAWCZA 25 000,00 zł

w tym cena lokalu 17 382,50 zł, cena udziału w prawie własności 7 617,50 zł.

Przetarg odbędzie się 12.03.2020 r. o godz. 10:00 pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 06.03.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 25.03.2020 r.

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

  • w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.