Otwarte konkursy ofert

 


 

Druki do pobrania otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

 


Zarządzenie 0050.78.2018

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

 


 

 

Zarządzenie Nr 44/17

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

 


 


Zarządzenie Nr 30/16

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia 26 lutego 2016 r.

 

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Kudowa – Zdrój na rok 2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239) oraz uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa – Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Kudowa – Zdrój na rok 2016, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia wynosi 180.000,00 zł. 

§ 3.

Formę i terminy przekazywania środków określają umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zrządzania Funduszami
i Promocji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kudowa.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/16

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia 26 lutego 2016 roku

 

Wykaz organizacji, które otrzymują dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa – Zdrój na rok 2016:

 

  1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja /zł/

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej            i Sportu „Kudowianka” ;                           ul. Zdrojowa 24, Kudowa-Zdrój

Inicjatywa dla popularyzacji kultury fizycznej w Kudowie – Zdroju

40.500,00

Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzyski Koła Kudowa-Zdrój;            ul. Główna 67, Kudowa-Zdrój

Szkółka wędkarska Koła PZW
w Kudowie – Zdroju

1.500,00

Zakładowy Klub Sportowy „Włókniarz”; ul. Główna 43, Kudowa-Zdrój

Łączy nas piłka

48.000,00

UKS „Dedal  i Ikar” przy ZSP im Jana Pawła II; ul. Szkolna 8, Kudowa-Zdrój

Na sportowo i wesoło

4.500,00

LUKS „Czermna”; ul. Kościuszki 90, Kudowa-Zdrój

 

Prowadzenie sekcji piłki nożnej

 

9.000,00

 

ULKS „Wodny Świat”, ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu wśród dzieci i młodzieży – organizacja Dnia Dziecka, Otwartych Transgranicznych Mistrzostw Powiatu Kłodzkiego. Organizacja dwóch edycji zawodów pływackich dla klas 0, 1, 2, 3 i 4

2.500,00

ULKS „Wodny Świat”, ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Prowadzenie sekcji pływackiej            i lekkoatletycznej

5.000,00

ULKS „Wodny Świat”, ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Nauka i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych

2.500,00

Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; ul. Zdrojowa 27, Kudowa – Zdrój

„My tez potrafimy” – cykl imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych uspołeczniających
i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych Miasta Kudowa- Zdrój

7.500,00

RAZEM

121.000,00

         

 

  1. W zakresie pomocy społecznej

 

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja /zł/

Polski Komitet Pomocy Społecznej; ul. Zdrojowa 27, Kudowa – Zdrój

Działalność kulturalno – rozrywkowa i aktywizacja osób
w wieku emerytalnym

5.500,00

RAZEM

5.500,00

 

3. W zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturowych

 

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja /zł/

Stowarzyszenie Fundus Glacensis;         ul. Kombatantów 1/9, Kudowa-Zdrój

Kudowskie Talenty – cykl warsztatów  i prezentacji teatralno – muzycznych

2.000,00

Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne; ul. Zdrojowa 24,
Kudowa – Zdrój

Organizacja LIV Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego

50.000,00

RAZEM

52.000,00

 

4. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

 

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja /zł/

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Qdowa; ul. Kościuszki 124b,
Kudowa – Zdrój

Promocja i organizacja wolontariatu

1.500,00

RAZEM

1.500,00

 

 

 

 

 


Otwarte konkursy ofert

1.Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa-Zdrój w 2016 roku.

  1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku.
  2. Wyniki:

  1. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert
  2. Wyniki otwartych konkursów ofert:

 

załączone pliki
wzór oferty wzór oferty» [ 280.00 kB ]
instrukcja instrukcja» [ 175.49 kB ]
prezentacja prezentacja» [ 2,990.42 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1