AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 

listopad- 2017

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdroju

 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018"

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do  udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi    oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Termin konsultacji od 08 do 15 listopada 2017 roku

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji. Formularz wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018", dostępny jest na stronie interentowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl
  • wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 15 listopada 2017 r. na jeden z poniższych sposobów:
  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju; ul. Zdrojowa 24; 57-350 Kudowa-Zdrój, lub
  2. listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, lub
  3. drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres e-mail: katarzyna.kubik@kudowa.pl

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Promocji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. (74)8621-701

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Piotr Maziarz

 /-/


sierpień-2017

03-08-2017 Kudowa Zdrój

 

02-08-2017 Kudowa Zdrój

Oferta Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)

 


czerwiec-2017

28-06-2017 Kudowa Zdrój

 

Oferta ULKS „Wodny świat” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 573)

 


marzec-2017

 

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informuję, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 5 kwietnia  2017 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenia kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały, a także imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikiem nr 3 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

Wszelkie pytania kierować proszę do:

Pani Renaty Pędziwiater,  tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl

Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Link do przesłanej wiadomości:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-dolnoslaskiego-3/


luty-2017

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe.Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” oraz w załączniku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

lub

elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie organizacji pozarządowych działających na terenie Państwa gminy/powiatu o możliwości aktywnego włączenia się w tworzenie „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" poprzez przesyłanie swoich propozycji do ww. dokumentu.

 

Iwona Łyp

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5, pok. 701A

50-413 Wrocław

te. 71 770 41 88

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 


styczeń-2017

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku

 

 

 

 

 

 


 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1