KREATYWNA SZKOŁA NOWOCZESNA EDUKACJA

KREATYWNA SZKOŁA NOWOCZESNA EDUKACJA

 

Całkowita wartość projektu: 509 755,87 zł

Kwota dofinansowania: 484 088,17 zł

Wkład UE: 433 292,48 zł

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kudowa-Zdrój

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

1.Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

3.Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

4.Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

5.Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

6.Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS

7.Numer naboru: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-220/17

8.Rodzaj projektu: Konkursowy

9.Zakres interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

10.Tytuł projektu: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja

11.Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2018-06-30

12.Obszar realizacji projektu:

Subregion (wg NUTS 3): WAŁBRZYSKI

Powiat: kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

13.Typ obszaru realizacji: Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

14.Powiązanie ze strategiami: Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

15.Typ projektu:

  • 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw
  • 10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
  • 10.2.F. Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • 10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia

16.Forma finansowania: Dotacja bezzwrotna

17.Rodzaj działalności gospodarczej: Edukacja

18.Opis i cel projektu: zwiększenie dostępności edukacyjnej oraz podniesienia jakości edukacji, oraz tych samych kategorii grup docelowych (uczniowie, nauczyciele, szkoły). "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja" - projekt realizowany w szkołach w Kudowie Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, w okresie: 01.09.2017 - 30.06.2018.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów/nic uczęszczających do szkół w Kudowie Zdroju. Wsparciem obejmiemy 362 uczniów w tym 186 uczennic uczęszczających do: Szkoły Podstawowej nr 2 (99DZ,101CH) i Gimnazjum (46DZ, 43CH) należących do Zespołu Szkół im JPII w Kudowie Zdroju oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie Zdroju (41DZ,32CH). Przeprowadzone diagnozy, pokazały konieczność wzmocnienia kompetencji uczniów/nic, przez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Ilość oferowanych przez szkoły dodatkowych zajęć, jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Uczniowie/nice mają ograniczony dostęp do edukacji pozaszkolnej, gdzie mogliby pogłębiać wiedzę i nadrabiać zaległości.

Działania podejmowane w projekcie to realizacja zajęć: rozwijających (j. angielski, j. niemiecki, matematyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, kółko matematyczno-przyrodnicze, robotyka), wyrównujących (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka, fizyka, biologia, chemia, przyroda), doradztwa zawodowego i treningu postaw kluczowych dla rynku pracy. Wsparciem obejmiemy także 68 nauczycieli w tym 52 kobiety. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia innowacyjnych zajęć. W ramach projektu, w Zespole Szkół im JPII w Kudowie Zdroju, doposażona zostanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza oraz pracownia komputerowa.


Projekt „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1