BUDŻET OBYWATELSKI 2019

RUSZA IV EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2019 r.
Budżet obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2019.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpoczyna tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.  
Zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego (druki poniżej). Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN w tym:

a) 100.000 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;

b) 50.000 zł przeznacza się na mikroprojekty w tym:  jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł i trzy projekty do 10.000 zł.

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje zadań należy składać w terminie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.
Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 31.10.2018 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie
12.11.2018– 26.11.2018 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ( ZASZŁY ZMIANY W SPOSOBIE GŁOSOWANIA OSÓB NIELETNICH !!!!) , KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XLVIII/300/18, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD PODANYM NIŻEJ LINKIEM

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/300/18 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok
 

 

 

Burmistrz
Piotr Maziarz


Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok

kampania informacyjno – edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

01.09.2018 – 30.09.2018

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

01.10.2018 – 31.10.2018

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów;

01.11.2018– 011.11.2018

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

12.11.2018 – 26.11.2018

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2019 rok;

do 10.12.2018

 

 

 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1