BUDŻET OBYWATELSKI 2018

WYKAZ PROJEKTÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH

DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2018 ROK

TERMIN GŁOSOWANIA

 Głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

06.11.2017 – 27.11.2017

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

01

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3 obr. Czermna)
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż dwóch obiektów szatniowych z wyposażeniem, które posłużą zawodnikom klubu Luks Czermna, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz gościom i sędziom piłkarskim

50.000,00

02

Remont Chodnika na ul. Nad Potokiem

Lokalizacja: działka drogowa nr 62, obr. Zakrze

Opis – Projekt zakłada: wykonanie remontu chodnika wraz z uzupełnieniem podbudowy i wymianą nawierzchni na kostkę betonową na odcinku ul. Nad Potokiem od nr 22 do nr 4 ( tj. 300 mb).

50.000,00

03

Budowa parkingu przy ROD „Granica”

Lokalizacja: działka nr 103 AM-6 Obr.Słone

Opis- Projekt zakłada: budowę parkingu o pow. 520 m2, który rozwiązałby problem parkowania aut.

38.097,08

04

Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II ul. Szkolna 8, sala nr 41
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż 15 stanowisk komputerowych połączonych w sieć i podłączonych do internetu, które posłużą uczniom Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II oraz pozostałej społeczności Kudowy poprzez nieodpłatnie prowadzone zajęcia dla mieszkańców Kudowy-Zdroju. 

50.000,00

05

W krainie zabawy
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa-Zdrój z oddziałami przy ul. Pogodnej 9 oraz ul. Kościuszki 58.
Opis – Projekt zakłada: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci od 2,5 do 6 lat niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka co wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z małych miasteczek. Raz w miesiącu przedszkole zorganizuje otwarte spotkanie dla wszystkich dzieci z Kudowy-Zdroju pn. „Dzień Zabawy”, na którym będą udostępnione zakupione zabawki.

50.000,00

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Zespole Szkół Społecznych.
Opis – Projekt zakłada: poprawę bezpieczeństwa przy placu zabaw przy ul. Słone 72 poprzez instalację oświetlenia, piłkochwytu, ogrodzenia a także nowych ławek. Ma to uczynić plac i boisko jeszcze bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla mieszkańców i turystów w Kudowie-Zdroju.

50.000,00

07

Skwer Niepodległości

Lokalizacja: działka nr 189/10 obr. Zakrze
Opis – Projekt zakłada: zagospodarowanie przestrzeni i urządzenie terenu, który miałby służyć do okolicznościowych uroczystości, a szczególnie do obchodów 11 listopada 2018 r. Miejskich Obchodów 100-lecia Niepodległości.

40.000,00

 

08

Remont krzyży i kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – etap I
Lokalizacja:
1. Teren przy przystanku Słone –pętla przy numerze ul. Słone 110
2. ul. Moniuszki – dz. drogowa nr 29
3. ul. Brzozowie przy przystanku
4. ul. 1 Maja vis a vis drewnianej wieży strażackiej
5. ul. Pstrążna (poniżej Skansenu)
6. ul. Nad Potokiem 16 ( dz. drogowa nr 62)
Opis – Projekt zakłada: remont 6 zespołów sakralnych w w/w lokalizacjach stanowiących teren gminny. Prace mają polegać na remoncie krzyży, uzupełnieniu brakujących elementów, konserwacji kamienia i naprawie małej architektury im towarzyszącej. Tak wyremontowane obiekt mają być nie tylko dumą miasta, ale także atrakcją dla odwiedzających turystów.  

50.000,00

09

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu
Lokalizacja: siedziba Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu ul.
Opis – Projekt zakłada: budowę stacjonarnej sceny z oświetleniem, kurtyną i wysokiej jakości podłogą w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu do przeprowadzania koncertów, przedstawień teatralnych i innych występów.

20.000,00

10

Konik na biegunach- czyli ludowy plac zabaw
Lokalizacja: obszar o pow. ok. 200 m2 zlokalizowany wzdłuż parkingu na terenie Skansenu w Pstrążnej.
Opis- Projekt zakłada: powstanie placu zabaw wykorzystującego dawne ludowe gry i zabawy typowe dla tego regionu: konik na biegunach, gra w chłopa czy toczenie fajerek.

10.000,00

11

Modernizacja Chodnika
Lokalizacja- chodnik przy ul. Głównej 31
Opis- Projekt zakłada: rozebranie istniejącego chodnika, krawężników i obrzeży, uzupełnienie podbudowy chodnika i ułożenie kostki brukowej nowych krawężników i obrzeży.

9.600,00

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna
Lokalizacja: pobocze drogi gminnej odcinka Kudowa-Zdrój – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy ul. Kościuszki 99a, poniżej tzw. Szopki Ruchomej.
Opis – Projekt zakłada: usprawnienie funkcji użytkowej „źródełka” poprzez poprawę stanu technicznego ( m. in. wymianę nieszczelnej rury doprowadzającej wodę)  i estetyki samego ujęcia oraz otoczenia
(zmontowanie ozdobnego kranu, mosiężnej ozdobnej kratki ściekowej, wyłożenie kostką granitową, zamontowanie ławek i stojaka na rowery).

10.000,00

 

 


 

RUSZA III EDYCJA

BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2018 r.
Budżet obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2018.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpoczyna tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.  
Zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego (druki poniżej). Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN w tym:

a) 100.000 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;

b) 50.000 zł przeznacza się na mikroprojekty w tym:  jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł i trzy projekty do 10.000 zł.

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje zadań należy składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2017  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.
Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 22.10.2017 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie
06.11.2017– 27.11.2017 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta
Piotr Maziarz

 

 


Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2018 rok

kampania informacyjno – edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

01.09.2017 – 30.09.2017

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

01.10.2017 – 22.10.2017

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów;

23.10.2017– 05.11.2017

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

06.11.2017 – 27.11.2017

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2018 rok;

do 18.12.2017

 


 

 

załączone pliki
Harmonogram Harmonogram» [ 32.00 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1