BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2017 ROK

 

Numer projektu

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt projektu po weryfikacji

liczba głosów ważnych

liczba głosów nieważnych

Miejsce

 

01

Droga dojazdowa do śmietnika
Lokalizacja: ul. Tkacka pomiędzy budynkami nr 5 i 7

38 000,00

0

0

8

 

02

Nowoczesny przedszkolak
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa -Zdrój z oddziałami przy ul. Buczka 9 oraz ul. Kościuszki 58

50 000,00

663

60

2

 

03

Plac zabaw w Kudowie-Zdrój – Słone
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Zespole Szkół Społecznych

50 000,00

1364

35

1

 

04

Odwodnienie liniowe przy ul. Jana Pawła II
Lokalizacja: włączenia się drogi Polnej do ulicy Jana Pawła II

6 150,00

20

1

7

 

05

Majowa impreza plenerowa „Piknik średniowieczny”
Lokalizacja: Park Zdrojowy, Teatr pod Blachą, Muszla Koncertowa, Skansen w Pstrążnej

50 000,00

50

1

6

 

06

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem

48 677,00

624

14

3

 

07

Impreza o charakterze rozrywkowym – Forest Party Open Air Festival
Lokalizacja: stadion miejski ul. Nad Potokiem

40 000,00

145

0

5

 

10

Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: działka nr 199 obręb Zakrze przy ZSP im. Jana Pawła II ul. Szkolna 8

50 000,00

363

14

4

             
 

 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2017 ROK
ZGODNIE Z § 7 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KUDOWY-ZDROJU NA 2017 ROK

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja
(o ile dotyczy)

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

Liczba głosów ważnych

MIEJSCE

03

Plac zabaw w Kudowie-Zdrój – Słone
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Zespole Szkół Społecznych.

50.000,00

1364

1

02

Nowoczesny przedszkolak
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa-Zdrój z oddziałami przy ul. Buczka 9 oraz ul. Kościuszki 58

50.000,00

663

2

06

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem

48.677,00

624

3

 

RAZEM

148.677,00

 

 

 

 

 

 


WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2017 ROK

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

01

Droga dojazdowa do śmietnika
Lokalizacja: ul. Tkacka pomiędzy budynkami nr 5 i 7.
Opis – Projekt zakłada: uzupełnienie podbudowy i ułożenie kostki na drodze dojazdowej.

38.000,00

02

Nowoczesny przedszkolak
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa-Zdrój z oddziałami przy ul. Buczka 9 oraz ul. Kościuszki 58.
Opis – Projekt zakłada: zakup monitorów interaktywnych z oprogramowaniem, montażem i szkoleniami dla Rady Pedagogicznej. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci, podniesienie atrakcyjności form i metod pracy w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości przedszkola. Wprowadzenie innowacyjnych metod pracy  sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka, co wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z małych miasteczek.

50.000,00

03

Plac zabaw w Kudowie-Zdrój – Słone.
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Zespole Szkół Społecznych.
Opis – Projekt zakłada: budowę bezpiecznego placu zabaw w Kudowie-Zdroju przy ulicy Słone. Plac zabaw znajdować ma się przy Zespole Szkół Społecznych i podobnie jak boisko będzie dostępny dla mieszkańców miasta. Położona zostanie bezpieczna nawierzchnia oraz zestaw do zabawy dla dzieci.

50.000,00

04

Odwodnienie liniowe przy ul. Jana Pawła II
Lokalizacja: włączenia się odcinka drogi szutrowej do ulicy Jana Pawła II
Opis – Projekt zakłada: odwodnienie liniowe przy ul. Jana Pawła II na odcinku wjazdu na drogę szutrową zapobiegające napływowi kamieni i żwiru podczas opadów deszczu.

6.150,00

05

Majowa impreza plenerowa „Piknik średniowieczny”
Lokalizacja: Park Zdrojowy, Teatr pod Blachą, Muszla Koncertowa, Skansen w Pstrążnej.
Opis – Projekt zakłada: wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej Kudowy -Zdroju czyli przeniesienie się w czasie weekendu majowego do średniowiecznej osady gdzie nie zabraknie rycerskich potyczek, turniejów, tańców i dobrej muzyki, a kramy będą obfitować w rękodzieło, swojskie jadło i zacne napitki.

50.000,00

 

06

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem
Opis – Projekt zakłada: zakup dwóch kosiarek, które umożliwią w odpowiedni sposób zadbać o naturalną nawierzchnię boisk i przyległych terenów, zakup piłek i nagłośnienia, które poprawią atrakcyjność meczy dla zawodników jak i wszystkich kibiców oraz regenerację boiska, która pozwoli na przywrócenie głównej płyty do odpowiedniego stanu co poprawi jakość rozgrywania meczy piłkarskich.  

48.677,00

07

Impreza o charakterze rozrywkowym – Forest Party Open Air Festival
Lokalizacja: stadion miejski ul. Nad Potokiem
Opis – Projekt zakłada: pierwsza tego typu impreza w naszym mieście, która będzie skierowana głównie do młodszej części społeczeństwa. Jest to znakomity sposób aby pokazać, że Kudowa-Zdrój to nie tylko miasto dla kuracjuszy. Wydarzenie przyczyni się do promocji i dużego rozgłosu naszego miasta.

40.000,00

10

Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: działka nr 199 obręb Zakrze przy ZSP im. Jana Pawła II ul. Szkolna 8
Opis – Projekt zakłada: budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, które posłuży jako alternatywa do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców Kudowy -Zdroju a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

50.000,00

 

WYKAZ PROJEKTÓW ODRZUCONYCH

 

Numer projektu

Nazwa projektu

Uzasadnienie przyczyny odrzucenia projektu

08

Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku

Realizacja zgłoszonego projektu nie jest możliwa w ramach Budżetu Obywatelskiego ze względu na umiejscowienie parkingu na terenie działki stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 11. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa -Zdrój, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w § 1 ust. 5 wskazuje, że zadania inwestycyjne muszą odnosić się do terenów stanowiących własność gminy Kudowa -Zdrój.
Formularz zawiera również błędy formalne – brak daty i czytelnego podpisu wnioskodawcy (§ 3 ust. 4 w/w regulaminu wskazuje, że zgłoszenie jest ważne jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularza zgłoszeniowego).

09

Skocznia do skoku w dal przy Szkole Podst. Nr 2

Projekt odrzucony ze względów formalnych ( brak wypełnienia następujących pól formularza: II.3., III, IV, brak poparcia propozycji projektu przez co najmniej 10 mieszkańców) -  Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa -Zdrój, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w § 3 ust. 4 wskazuje, że zgłoszenie jest ważne jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularza zgłoszeniowego, a w § 3 ust. 2 mówi, że zgłaszany projekt musi mieć poparcie co najmniej 10 mieszkańców Gminy Kudowa -Zdrój.

 

Ogólne zasady głosowania i obliczanie wyników

 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
 2. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Kudowa –Zdrój (osoba uprawniona do głosowania).
 3. W  przypadku  gdy  głosującym  jest  osoba  niepełnoletnia do  karty  do  głosowania  należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na udział w głosowaniu, która stanowi załącznik do karty do głosowania.
 4. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na jeden projekt poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 24 w Kudowie – Zdroju, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
 5. Osoba uprawniona do głosowania może wybrać maksymalnie jeden projekt, wpisując numer wybranego projektu w karcie do głosowania.
 6. Wzór karty do głosowania o której mowa w ust. 4, określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 7. Oddane w ramach głosowania głosy będą uznane za nieważne w przypadku:
 1. oddania głosu przez osobę nieuprawnioną do głosowania;
 2. braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych karty do głosowania;
 3. nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;
 4. oddania głosu na większą ilość projektów niż wskazana w niniejszym Regulaminie;
 5. oddania więcej niż jednego głosu przez jedną osobę;
 6. oddania głosu po terminie;
 7. oddania głosu na innym formularzu niż przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju nadzoruje przebieg głosowania.

 

 

TERMIN GŁOSOWANIA

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

28.12.2016 – 16.01.2017

 


RUSZA II EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Rusza II edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2017 r.
Budżet obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2017.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

 • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
 • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpoczyna tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.  
Zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego (druki poniżej). Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 PLN brutto.

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zadania należy składać w terminie od dnia 21.10.2016 r. do dnia 15.11.2016  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.

Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 11.12.2016 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie
28.12.2016 – 16.01.2016 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

 


 

Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 1

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok

kampania informacyjno – edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

21.10.2016 – 15.11.2016

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

16.11.2016 – 11.12.2016

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów;

12.12.2016 – 27.12.2016

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

28.12.2016 – 16.01.2017

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2017 rok;

do 31.01.2017

 

 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1